تحقیقات بازار

هدف بازاریابی شناخت و درک مشتری است ، برای آنکه محصول یا سرویس بتواند به خوبی فروخته شود" – پیتر دراکر

در عصر اطلاعات ، داشتن یک محصول عالی و قابلیت های دیجیتال کافی نیست ، زیرا رقبا همیشه راه حل هایی برای بدست آوردن سهم بازاربیشتری را بدست خواهند آورد ، تحقیقات بازار این فرصت را به سازمان ها می دهد تا با ارزیابی ذینفعان بازار و همچنین درک بهتر مشتریان ، به سازمان کمک کند تا اطلاعات و فرصت های ارزشمندتری را در مورد محصولات موجود و جدید بدست آورد ، فرآیند تحقیقات بازار به سازمان ها کمک می کند تا بتوان مزیت های رقابتی را در سازمان ها ایجاد کرد و سازمان ها را به اقیانوس آبی هدایت کرد.

فرآیند تحقیقات بازار :

تحقیقات بازار با توجه به نوع بازار و اهداف می تواند به صورت تحقیقات بازار کیفی و یا کمی و به روش های آنلاین و حضوری انجام شود. یکی از مهمترین اقداماتی که در گروه متازی در نظر گرفته شده است ، شناسایی و انتخاب دقیق گروه های هدف در فرآیند تحقیقات بازار است تا بتوان بر اساس آن به بهترین نتایج دست یافت.

مهمترین دستاوردهای تحقیقات بازار را می توان در موارد زیر جستجو کرد :

  • کاهش هزینه ها
  • افزایش رضایت مشتریان  
  • ارائه خدمات و محصولات متناسب با نیازهای بازار 
  • کاهش ریسک سازمان برای حضور در بازار
  • شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های جدید بازار 
  • ارزیابی دقیق تر رقبا و طراحی نقشه بازار و ترسیم جایگاه واقعی شرکت در بازار

گروه مشاوره متازی این آمادگی را دارد تا در صورت درخواست شما یا در صورت نیاز پروژه های مشاوره مدیریت ، خدمات تحقیقات بازار را چهار مرحله به مخاطبان ارائه دهد :

  • تعیین اهداف

نیازسنجی دقیق اهداف و شناسایی نیازهای واقعی درخواست دهندگان

  • توسعه و برنامه ریزی

تدوین برنامه تحقیقات بازار متناسب با نیازهای شناسایی شده و الزامات بازار

  • پیاده سازی

انجام فرآیند مطالعه بازار و گردآوری نتایج به صورت آنلاین و حضوری متناسب با برنامه طراحی شده

  • تفسیر نتایج و گزارش دهی

بررسی داده های بدست آمده و ایجاد ارتباطات علت و معلولی بین نتایج و تهیه گزارش های تفضیلی از داده ها و ارائه نتایج متناسب با نیازهای درخواست کننده

حاضرید؟

برای شروع یک پروژه جدید

به دنبال چه هستید؟

بیایید در مورد کار صحبت کنیم